1. BEVESTIGING EN ACCEPTATIE

 • Het winconcertkaarten programma is eigendom van en wordt uitgevoerd door Emailprijzen
 • Het lidmaatschap van het winconcertkaarten programma komt tot stand door het online opgeven van NAWT gegevens. Op het lidmaatschap van het winconcertkaarten-programma zijn deze algemene voorwaarden en condities van toepassing.
 • winconcertkaarten behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de winconcertkaarten Internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

2. PRIVACY STATEMENT

 • winconcertkaarten garandeert de privacy van haar leden en zal het e-mailadres in combinatie met eventueel andere informatie die haar leden bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen. Een uitgebreide uitleg over het privacy beleid van winconcertkaarten is opgenomen op de Privacy beleid pagina van de winconcertkaarten website.

3. VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

 • Leden garanderen de juistheid en volledigheid van de door hen bij registratie en gedurende hun lidmaatschap verschafte informatie en gegevens.
 • Het is een individuele deelnemer niet toegestaan meer dan één lidmaatschap af te sluiten. winconcertkaarten accepteert maximaal één actief email-adres per individu per lidmaatschap. Het is mogelijk dat leden een tweede email-adres aan winconcertkaarten verstrekken. In dat geval gebruikt winconcertkaarten het tweede email-adres alleen om haar leden te bereiken in geval het eerste email-adres niet meer werkt.
 • Alleen personen van 16 jaar of ouder en woonachtig in Nederland of België en in het bezit van een Nederlandse/Belgisch bank- of girorekening mogen deelnemen aan het winconcertkaarten programma. Ondernemingen en/of rechtspersonen (BV's, NV's, Stichtingen, Verenigingen etc.) zijn uitgesloten van deelname.
 • Elke poging van een lid om het winconcertkaarten systeem of programma te manipuleren, door het verschaffen van onjuiste informatie of anderszins, kan leiden tot een onmiddellijke beëindiging van zijn of haar lidmaatschap.
 • Leden zullen ervoor zorgdragen dat de door hen opgegeven persoonlijke informatie altijd juist, volledig en actueel is en zijn verplicht wijzigingen daarop door te geven op de winconcertkaarten Internetsite. Indien een lid in gebreke blijft zijn persoonlijke gegevens juist, volledig en actueel te houden, is winconcertkaarten gerechtigd het lidmaatschap van het winconcertkaarten-programma te beëindigen.
 • winconcertkaarten heeft het recht het lidmaatschap van het winconcertkaarten programma te beëindigen te beperken wanneer een lid gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van het winconcertkaarten-programma (inactieve leden). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet bezoeken van de winconcertkaartenwebsite, verstuurde emails niet lezen, het niet reageren op aanbiedingen, het niet klikken op buttons/banners, etc. winconcertkaarten zal, voordat tot beëindiging van het lidmaatschap wordt overgegaan, het lid hierover informeren en het lid alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.

4. AANSPRAKELIJKHEID

 • Deelname aan het winconcertkaarten-programma is voor eigen risico van het winconcertkaarten-lid.
 • winconcertkaarten garandeert niet dat het winconcertkaarten-programma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft winconcertkaarten geen garantie over de resultaten die leden kunnen bereiken door aan het winconcertkaarten-programma deel te nemen.
 • De aansprakelijkheid van winconcertkaarten voor schade die een lid lijdt doordat winconcertkaarten of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het winconcertkaarten-programma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van winconcertkaarten of haar leidinggevend personeel.
 • winconcertkaarten is niet gehouden haar verplichtingen uit het winconcertkaarten-programma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden onder het personeel van winconcertkaarten of enige derden die diensten aan winconcertkaarten leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie winconcertkaarten op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het telefoonnet van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de inbellijnen, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van winconcertkaarten liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van winconcertkaarten of van derden die diensten aan winconcertkaarten leveren.
 • winconcertkaarten is bevoegd het winconcertkaarten-programma in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt winconcertkaarten ook toe in geval van tijdelijke overmacht.
 • winconcertkaarten is niet aansprakelijk voor schade van het lid als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door winconcertkaarten verrichte diensten en gedane uitkeringen.

5. DEELNAME IN PROMOTIES VAN ADVERTEERDERS EN SPONSORS

 • De correspondentie met en/of participatie in de promoties van winconcertkaarten adverteerders en sponsors wordt geacht tussen het winconcertkaarten lid en de desbetreffende adverteerder en sponsor plaats te vinden.

6. DIENSTEN VAN DERDEN

 • Om de toegevoegde waarde van het winconcertkaarten programma voor haar leden te vergroten behoudt Emailprijzen zich het recht voor om afgegeven persoonlijke data van leden te vergelijken met gegevensbestanden van derden puur en alleen voor gegevensverificatie en aanvulling van gegevens.
 • Deze derde partijen zullen volledig gebonden zijn aan hetgeen in het winconcertkaarten Privacy beleid staat vermeld.
 • winconcertkaarten garandeert dat zij derden aan wie gegevens van winconcertkaarten-leden worden verstrekt, volledig zal binden aan de privacy voorwaarden als aangegeven onder privacy beleid.

7. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP

 • Zowel Emailprijzen als het lid mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele lidmaatschap in het winconcertkaarten-programma beëindigen. De rechten van leden vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
 • Beëindiging van het lidmaatschap door winconcertkaarten geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per email, of reguliere post. De beëindiging van het lidmaatschap door een lid geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de winconcertkaarten-Internetsite in te dienen en te versturen. De beëindiging door een winconcertkaarten-lid treedt pas in werking vanaf het moment dat het winconcertkaarten-lid hiervan een bevestiging van winconcertkaartenheeft ontvangen.

8. NIET OVERDRAAGBAARHEID LIDMAATSCHAP

 • Het lidmaatschap in het winconcertkaarten programma is niet overdraagbaar.
 • Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.

9. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de winconcertkaarten-website (waaronder foto's, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van Mailprijzen of winconcertkaarten sponsors of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij winconcertkaarten, de winconcertkaartensponsors of adverteerders.
 • Leden zullen krachtens het winconcertkaarten-programma verstuurde emails niet aan derden doorsturen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van winconcertkaarten. winconcertkaartenaanbiedingen zijn specifiek voor en behoren bij het lidmaatschap van winconcertkaarten.

10. SPELVOORWAARDEN

 • Emailprijzen verloot iedere twee maanden onder haar deelnemers een aantal concertkaarten van op dat moment opkomende evenementen.
 • Alle actieve deelnemers maken evenveel kans.
 • Medewerkers van Emailprijzen zijn uitgesloten van deelname.
 • Over de uitslag wordt éénmalig gecorrespondeerd via e-mail en eventueel via de Emailprijzen facebookpagina.

11. BERICHTGEVING

 • Alle mededelingen betreffende winconcertkaarten geschieden per email, de winconcertkaarten-website of de Emailprijzen facebookpagina

12. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

 • Op de betrekkingen tussen het winconcertkaarten-lid en winconcertkaarten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen het winconcertkaarten-lid en winconcertkaarten worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam, dan wel ter keuze van winconcertkaarten, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van het winconcertkaarten-lid.

13. SLOTBEPALINGEN

 • Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen winconcertkaarten en het winconcertkaarten-lid ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.

Waarom winconcertkaarten.nl?

Om eens kennis te maken met leuke evenementen, of toch die kaartjes van dat evenement waarvoor je nét te laat was te bemachtigen is het fijn om mee te doen met winconcertkaarten. Wij geven iedere twee maanden toegangsbewijzen weg voor de groetere evenementen. Dus schrijf je snel in!